შპს „ტვინო“ არის ფინანსური გუნდის Twino-ს წევრი,რომელიც ოპერირებს 6 ქვეყანაში.
შპს „ტვინო“ - საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად დაფუძნებული შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება, რეგისტირებული 2014 წლის 17 თებერვალს სსიპ საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს მიერ,' საიდენტიფიკაციო ნომერი: 401993606
ფაქტიური მისამართი ა. წერეთლის გამზ N118, მე-10 პავილიონი, თბილისი 0119, საქართველო.

შპს „ტვინო“ გაძლევთ საშუალებას ისარგებლოთ ონლაინ სესხით 50-დან 1000 ლარამდე, 30 დღის ვადით, მსესხებლის მინიმალური ასაკი არის 20 წელი. მაქსიმალური წლიური ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი - 100%
მაგალითად: 200 ლარის 30 დღით სარგებლობის შემთხვევაში დასაბრუნებელი თანხა იქნება 224.56 ლარი

შპს „ტვინოს“ არ გააჩნია ფარული ხარჯი. ყველა პირობა არის გამჭვირვალე. სესხის დროულად დაფარვის შემთხვევაში მომხმარებელს აქვს საშუალება ისარგებლოს განმეორებითი სესხით უკვე გაზრდილი ლიმიტით.მომხმარებელი ვალდებულია დროულად დააბრუნოს ათვისებული თანხა, წინააღმდეგ შემთხვევაში დაერიცხება 0.41% ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე.
სესხის ვადაგადაცილება ნეგატიურად აისახება მომხმარებლის საკრედიტო ისტორიაზე.